Xác nhận email

Hãy mở email để xác nhận việc đăng ký của bạn

Bước 1

Mở email và tìm email từ vinhcuong@anhoa.net

Bước 2

Bấm  vào link xác nhận

Sau khi xác nhận thành công, bạn sẽ nhận được email đính kèm Ebook dưới dạng tập tin PDF.

Hãy mở bằng eBook (iPhone) hoặc cài Acrobat Reader để đọc nhé. 

Chúc bạn thành công!

© 2024 An Hoà Edu | Quyền riêng tư